Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja PRODOOR Zlatko Pečarić s.p.

Prosimo vas, da si spodnje informacije skrbno preberete, nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije! V primeru morebitnih nejasnosti, vas prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Splošno:

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med pogodbenima strankama, to je podjetjem PRODOOR Zlatko Pečarić s.p. ( v nadaljevanju: podjetje) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna. S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Vsi dodatni ustni dogovori so neveljavni. Zaradi narave izdelkov, ki jih prodajamo so naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano.

Meritve:

Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva, kadar naročnik naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere opravljene s strani pooblaščene strokovne osebe podjetja. V primeru napake v izmeri s strani pooblaščene strokovne osebe podjetja, bo podjetje napako odpravilo na lastne stroške, naročnik pa pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne dobave ali izvedbe del na dogovorjen termin montaže. V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah stavbnega pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi sam ali po njegovem naročilu tretja oseba je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev in posledično dimenzijske neustreznosti stavbnega pohištva. Stroški dodatnih del, predelav ali zamenjave stavbnega pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev oz. meritev tretje osebe po naročilu naročnika, v celoti bremenijo naročnika. Naročnik je ob meritvi podjetje dolžan seznaniti z vsemi projekti vgradnje, predvsem pa opozoriti na vse gradbene in inštalacijske skrite ali ne skrite ovire, ki bi jih lahko drugače podjetje ob montaži poškodovalo. V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično vse nastale stroške poškodb inštalacij, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži, ter morebitnih dodatnih nepredvidenih del. Podjetje je v primeru, da naročnik ni opozoril na skrite in ne skrite ovire, ter tega s svojim podpisom potrdil na merilnem listu, proste vsake odgovornosti in stroškov, nastalih zaradi poškodb pri montaži. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi ovirami, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

Ponudba oz. predračun

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (dimenzije, barva, odpiranja, oprema,...) vedno jamči naročnik. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila preveriti ponudbo in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo. V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je izključena vsakršna odškodninska odgovornost podjetja. V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov. Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Ponudba je veljavna in za podjetje zavezujoča samo v roku veljavnosti ponudbe, ki je naveden na slednji. Z izdajo nove verzije ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe. Pisna potrditev ponudbe oziroma plačilo predračunske vrednosti pomeni, da naročnik potrjuje pravilnost in ustreznost naročila, se strinja v vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja podjetja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja – www.prodoor.si, obvestilo o tem je navedeno na ponudbi. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo. Kadar naročnik oddaja naročila preko telefona, spletnega obrazca povpraševanja ali elektronske pošte oziroma je podlaga za naročilo projektna dokumentacija ali skice, ki jih prinese naročnik, potem sam odgovarja za morebitne napake. Stroške, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika. V kolikor naročnik v roku, ki je navaden na ponudbi ne izvrši naročila, se smatra, da od naročila odstopa. Strošek izmere in svetovanja se naročniku v kolikor potrdi naročilo v roku, ki je naveden na ponudbi ne zaračuna. V nasprotnem primeru podjetje naročniku pošlje račun za opravljeno izmero in svetovanje, katerega je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh od datuma izdaje računa. Strošek izmere sestoji iz kilometrine 0,50 €/km, ter meritve in svetovanja 20 €/h. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe so nična.

Odpoved naročila

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en (1) dan od pisne potrditve ponudbe. Odpoved naročila ali sprememba podatkov morata biti v pisni obliki. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse nastale stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, če naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Ko je naročilo v fazi oddaje v proizvodnjo je možna odpoved naročila zgolj v primeru, da podjetju odpoved odobri njegov dobavitelj. V nasprotnem primeru odpoved ni možna oziroma je možna zgolj odpoved storitev v kolikor podjetje blago za opravo storitve (montažni material) še ni naročilo pri dobavitelju. V tem primeru je odpoved naročila možna zgolj v predelu storitve, blago za opravo storitve pa se naročniku zaračuna po maloprodajnih cenah. Vse storitve navedene v prejšnjem odstavku so s strani naročnika naročene v trenutku, ko naročnik sprejme ponudbo oziroma potrdi naročilo. V primeru odpovedi naročila s strani naročnika se naročniku popusti ne priznajo, ne glede na to, kakšne popuste je imel naročnik priznane ob sprejemu ponudbe oziroma potrditvi naročila. Vračilo blaga ni možno, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja podjetja, saj podjetje dobavlja blago izključno po individualnem sistemu, kar pomeni, da ima vsako blago, ki ga podjetje dobavi naročniku svoje edinstvene karakteristike.

Cene in plačilo:

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, dimenzije, ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku in podražitve surovin. Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov. Naročnik lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja. Predstavniki, posredniki, merilci, monterji niso pooblaščeni za sprejemanje naročil in plačil. Računi podjetja so plačljivi kot je navedeno na računu, oziroma najkasneje v roku osmih (8) dni od datuma izstavitve računa, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno iz naše strani. Naročnik ima pravico do zavrnitve računa v valutnem roku. V nasprotnem primeru podjetje razume, da je naročnik račun sprejel in njegove zavrnitve ne upošteva. V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom. V trenutku, ko pride naročnik v zamudo, preide nanj celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari. V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. V primeru, da podjetje naročniku blago odvzame, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po odvzemu blaga je podjetje upravičeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa je podjetju dolžan povrniti naročnik. V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel naročnik od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, naročnik pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova. Menice ali naročilnice niso podlaga za naročilo ali zavarovanje plačila.

DDV:

Splošna stopnja DDV je 22 %. Za vgradnjo (stanovanje do 120 m2 in stanovanjske hiše do 250 m2) je 9,5 %. V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru podjetje ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov. Naročnik s podpisom na dobavnici jamči za verodostojnost izjave o upravičeni znižani stopnji DDV, vezano na vgradnjo stavbnega pohištva na stanovanjskih in javnih objektih, v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Plačilni pogoji:

Plačilni pogoji se definirajo za vsako stranko posebej. Navajamo nekaj variant plačilnih pogojev: • 100 % predplačilo po prejetem predračunu, za kar podjetje v korist naročnika prizna popust v višini 3 % kupnine. • 70 % predplačilo, 30 % kupnine poravna naročnik ob odpremi ali končani montaži v roku osem (8) dni. • 80 % predplačilo, 20 % kupnine poravna naročnik ob odpremi ali končani montaži v roku osem (8) dni. • Plačilo v roku osem (8) dni po dobavi blaga oziroma opravljeni montaži. Zavarovanje plačila z ustreznim inštrumentom zavarovanja.

Dobava in dobavni roki:

Okvirna dobavni rok za standardne izdelke je od 4 – 8 tednov. Dobavni roki se določajo glede na vsakokratno ponudbo. Podjetje se obvesti naročnika o montaži ali za prevzem blaga pisno ali ustno, minimalno dva dni pred pričetkom del. Dobavni rok je opredeljen v ponudbi in prične teči pet delovnih dne po pisni potrditvi naročila s strani stranke ali plačilu predračunske vrednosti na transakcijski račun podjetja. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zamudnih obresti. Dobavni rok, določen s strani podjetja, začne teči po končnih meritvah in razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj, podpisu pogodbe, ter po plačilu v skladu s plačilnimi pogoji. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru prodajalec odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku, brez povračila morebitno nastale škode naročniku, ki je nastala zaradi zamude, v kolikor se podjetje in naročnik ne dogovorita drugače. Dobava blaga je v določenih primerih lahko tudi delna, vendar mora biti o tem naročnik obveščen vsaj en dan pred prvotno določenim terminom. Naročnik je dolžan ob prevzemu blago pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj napisati na odpremni list. V kolikor tega ne naredi, ter se elementi vgradijo, se smatra, da so vsi elementi pravilni in prevzeti s strani naročnika. Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, predaji stavbnega pohištva, upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekla, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani podjetja in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma neznan, ne morajo biti predmet reklamacije. Naročnik potrdi, da je blago dostavljeno v skladu z ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom ob prevzemu in s podpisom na dobavnici. Tako kupec potrjuje, da je prodajalec. v celoti realiziral ponudbo/pogodbo in s tem pridobil vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Odprema blaga in prenos tveganja:

Izročitveni kraj za dobavo izdelkov, ko naročnik ne naroči montaže ali prevoza, je skladišče podjetja. V tem primeru se tveganje za izgubo ali poškodovanje izdelkov prenese na naročnika s predajo izdelkov prevozniku ali naročniku osebno. Izdelke, pripravljene na prevzem mora naročnik prevzeti v 8 dneh po tem, ko je bil s strani podjetja pisno obveščen, da so izdelki pripravljeni v skladišču za prevzem. Za pisno obvestilo se šteje, elektronska pošta ali navadna pisemska pošta. V kolikor naročnik naročenih izdelkov ne prevzame v navedenem roku osem (8) dni ali jih ne dovoli vgraditi mu podjetje lahko zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 0,1 % vrednosti naročenih izdelkov na dan. Prav tako po preteku osem dni, ko je podjetje obvestilo naročnika, da naj prevzame blago, odgovornost za blago preide na naročnika. V primeru, da naročnik ne prevzame blaga v roku 6 mesecov od obvestila lahko podjetje odpelje blago na uničenje. Pri tem se naročniku zaračunajo stroški skladiščenja do dneva uničenja blaga, ter stroški odvoza na deponijo. Dvig blaga je možen v skladišču podjetja od ponedeljka – petka od 7:30 do 12:00 ure, po predhodni najavi. Najava mora biti vsaj en delovni dan pred prevzemom. Če naročnik stavbno pohištvo prevzame sam, mora pred odvozom blago pregledati in opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij se ne upošteva. Naročnik za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

Garancija in jamstvo za odpravo napak:

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja naročnik ni možno. Če naročnik naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo vseh tudi dodatno nastalih stroškov. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani naročnika) ni možno. Garancijski list prejme naročnik po dokončanju del z računom. Vsi prodajni izdelki podjetja odgovarjajo predpisom in standardom nacionalne in EU zakonodaje. Na zahtevo stranke izstavimo Izjavo o skladnosti, ki dokazuje skladnost z EU normativi. Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani naročnika ali tretje osebe v času garancije privede do nepreklicne izgube garancije. Po preteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo. Čiščenje in vzdrževanje stavbnega pohištva je dovoljeno le s temu namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec. Zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se morebitna reklamacija in garancija ne prizna. Navodila za uporabo, vzdrževanje in čiščenje dobi naročnik skupaj z računom in garancijskem listom.Pogoj za uveljavljanje garancije s strani naročnika je, da naročnik izpolni svoje obveznosti do podjetja, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo. Če ima blago napako, za katero je podjetje odgovorno, smo dolžni naročniku okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem razumnem roku. Nadaljnje pritožbe s strani naročnika so izključene, razen če ni to vnaprej sporazumno določeno. Tako podjetje ni odgovorno za poškodbe na blagu, ki so nastale same po sebi, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi naročnika. Podjetje jamči za vse svoje namerno povzročene poškodbe ali druge velike površnosti. Naročnik se lahko pritoži tudi zaradi neizpolnjevanja pogodbe, v smislu pomanjkljive garancije lastnosti izdelkov. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Ozemeljsko območje garancije je Slovenija. • Garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost vseh produktov znaša 2 leti, pod pogojem, upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja. • Garancijski rok za montažna dela znaša 2 leti.

Reklamacija (uveljavljanje garancije)

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@prodoor.si Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik. Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine. Naročnik mora v primeru zahteve podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije. Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka ali niso vidna iz razdalje večje ali enake kot 3 m. Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom. Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov naročnik nima pravice zadrževati nobenih dolgovanih plačil podjetju. Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. Podjetje lahko za posamezno vrsto izdelkov poda še dodatne pogoje in zahteve, ki morajo biti izpolnjeni s strani naročnika, da je upravičen do uveljavljanja reklamacije. S tem naročnik seznani stranko najkasneje ob dobavi izdelkov. Naročnik mora pred vgradnjo elemente podrobno pregledati, ter takoj opozoriti predstavnika podjetja o neskladnosti elementov. V kolikor se elementi vgradijo, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacijska komisija podjetja v 8 dneh od prejetja zahtevka odloči o upravičenosti reklamacije, ter o tem pisno obvesti naročnika. V kolikor je reklamacija upravičena, se jo podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je najkrajšem razumnem roku.

Montaža:

Odprtine za vgradnjo stavbnega pohištva morajo biti vedno izdelane po navodilih podjetja in predhodno pripravljene za nemoteno montažo izdelkov, razen, če ni dogovorjeno drugače. Montaža vseh proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca! Pri zamenjavi stavbnega pohištva se stari podboji izrežejo. Za pri tem nastale poškodbe stene, keramike itd. podjetje ne odgovarja. Med izvajanjem del pri demontaži je v izrednih primerih možno da pride do dodatnih del (zidarskih del.) Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače. Kadar naročnik naroči tudi zaključna dela, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z mavčnimi ploščami ali izolacijo, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi, zaprtje z izolacijo in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja, vgradnje mrežice in beljenja – vse to so slikopleskarska dela) razen, če ni dogovorjeno drugače. Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del vgraditi stavbno pohištvo v gradbene odprtine. Pri RAL montaži mora naročnik pravilno pripraviti odprtine: pravokotno fino obdelati špalete z nadmero 10-15 mm oziroma po navodilih proizvajalca po celotnem obodu elementa. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica spremembe obstoječega stanja zunanjih delov (na primer: zapiranje balkonov ali teras, pojav talnih, stenskih ali stropnih razpok, zmanjšanje varnosti zgradbe in drugo). Zidarska dela (npr. obdelava preklade in notranjih zidov) morajo biti opravljena pred montažo vrat; preklada in notranji zidovi morajo biti izdelani v liniji. Tlak objekta (estrih, keramika,…) mora biti izdelan v liniji oziroma vodoravno in končno obdelan. Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop za dostavno vozilo, prostor, kjer se vrata oziroma stavbno pohištvo montirajo, mora biti zaščiten, poskrbeti mora tudi za dovod električne energije 220 V in osnovno zaščito. Naročnik ima dolžnost, da delavce podjetja pred začetkom montaže seznani z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačen element v napačni odprtini, ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) to ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški gredo v celoti v breme naročnika. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del gredo v breme naročnika in se dodatno zaračunajo. V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pripravi naročniku na njegovo pobudo. V primeru, da se naročnik ni predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila opravljena oziroma dodatni elementi dobavljeni (in montirani), naročnik ne more uspešno ugovarjati višini izdanega računa. Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in po končani montaži. Pooblaščenec mora imet pisno pooblastilo naročnika, ki jo pred pričetkom del posreduje pisno na sedež podjetja. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik ali njegov pooblaščenec dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago dobavljeno ter dela opravljena brez napak in podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij. V primeru, da gre za delo na višini, je naročnik dolžan to sporočiti oz. navesti že ob dobavi, naročnik je v tem primeru dolžan na svoje stroške poskrbeti za gradbeni oder oziroma naročiti avtodvigalo, razen, če ni dogovorjeno drugače.

Reference

Vsak naročnik z nakupom stavbnega pohištva pri podjetju soglaša s tem, da podjetje uporabi fotografije vgrajenih izdelkov kot svojo referenco kadarkoli, v neomejenem časovnem obdobju in v kakršnihkoli okoliščinah. Naročnik v tem primeru ni upravičen do nikakršnega plačila ali kakšnega drugega nadomestila.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Ostala določila

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na samo blago.

Reševanje sporov

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni drugače določeno, je za reševanje sporom pristojno sodišče v Novem mestu.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1.2010. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo. Splošni pogoji poslovanja podjetja PRODOOR Zlatko Pečarić s.p. so javno dostopni na spletni strani www.prodoor.si.